ࡱ> /1.` Rbjbj"9"92"@S@Sq$ $ $ 8\ $ . IKKKKKK$hl:o! o 4  I I 9D:$ I0  oo=d  $ Ώc ^Ye@\-NI{LNYef[MRYeNNRf[agNTNLhgċ0OGlbO0:NZP}YGlbOvvsQ]\O yr6R[,geHh0 N0OR[c 1.OeT0Wp 5g26ehTmQ NHS9:00 12:00 V|iO[0 2.O zY`QY N 1.9:00 ċYx4Y PgeGl;` 9hnchg~gc^0 2.10:00 hg\~T^Ye@\[Glbhg`Q0 3.11:30]S S‰3S|i[[0 4.12:00 HS00Wp1u!hRnx[Tv^b!h 3.SRNXTqQ25N]S 1 ^Ye@\[4N N+TS:g 0ue_l0NgNs^0dlbN0s 2 hg\~9Njlyg0ROs^03ts0f\y0RNޘ04Te0Ğckt0ؚ_܀0Ngёl 3 b!h!h~r^6N0!hRw0RMO N0wQSOΏc]\OSR] N !hVsXNkSu #NN4T%fNS U_Y 1.sXkSur^Qtem g^ hTN NHSZPN!knm hTmQ8:00NMROm0 2.?bSr^Q \Pfĉ NXT@wňteP0 3.\Pf[c!hS gNN#c%cf\P>e 0Wp:N^:W0 N 3S|i[:W@bvy^TsXkSu #NN Ėpg hTmQff;mRgq8^_U\͑p:N3S|i1 6|i l gQY_U\vhTmQ_{_U\ [Ye^0RMO03S|ivsQNN\>m1 TNXT#ΏcS‰;mRSb_sQ0Om0vsQI{ 0 1.[:W@b[ gwQSOv[yv Yef[S[y^}Y f[u@w]ň |^yb}Y0 2.kSu0Wbr^QeBgir irN]wQ Fd>etem g^ Yr^Qef>fal n0 N 6:>BD|> @ R b , D 󳣙xl`lVOVlH haJo( haJo(hhaJo(h/h5aJo(h/h\m5aJo(h/h5aJo( h(aJo( h6.aJo( h\maJo(h(h(aJo(hqhe5CJOJPJo(hqh;5CJOJPJo(hqh5CJOJPJo(hqh5CJOJPJo(hqh(5CJOJPJo(hq5CJOJPJo(D@ N b , T F r 6 p Z *dgdq dWD`gdq $da$gdqD F V z | D F L p r v   4 6 p ĽĠĔ~~wpipw hO/aJo( hJaJo( h{aJo(hVchUaJo(hJ OhU5aJo(hJ Oh5aJo(h/h5aJo(hhgaJo( h5aJo( haJo(h/h\m5aJo(h/h5aJo( haJo( hgaJo( h\maJo( haJo( h[aJo()p v x |  \ f j l ~ (*.6üöïïüï} hVcaJo( h aJo( hCaJo(hVch aJo( hLaJo(UhVchVcaJo( h aJo( haJ h[aJo( haJo(hJ OhVc5aJo(hJ Oh 5aJo(h5aJo(h[5aJo(hJ Oh5aJo(1V|iO[^n #NNNs 1.Oc_N^n^nS~{^Ye@\NXT TUS_[ hg~NXT TUS OR[c R QY64l04lgp_0pI{0 2.HS[c0nx[0WpTNe_0 3.vQNvsQirNQY20/e{020*N{,g NOMRFd}Y0 4.NXT[cOR]\ONXT2 T #O:W gR0epSs:WSbpS0 YpSPge I{]\O0^1u _t0U bb !h hgoR!h ؚoR!h RoR!h ĞoRfN !hR ;`RY ?eYeY YeRY   "djprDHv|»h\hy0jhy0UhVch aJo( h\aJo(heheaJo( hRaJo( hqaJo( h GaJo(h3uzh3uzaJo(h3uz5aJo( hR}aJo( h3uzaJo( h aJo( h aJo( haJo( h aJo(&rtv  &dPgd5dpgd]dgdq dWD`gdqdpgd]0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBiB nfh_u9;NQSV "8<RVlpqqssttvwyz|}!")*DETUv78XYKL]^{78klpqqssttvwyz|}qqssttvwyz|}_uqqssttvwyz|}dc\Eke " Ux,O/eDbIp $"6.ts0=3G8P> GkGJKLJ O/